Gaszenie pozarow gry

Pożary, które wyrastają w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę kieruje się w miejscach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny wówczas być pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie może stanowić zastosowana, ze powodu na jej niezwykle mały ciężar właściwy, co tłumaczy się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jeszcze jest kilkoro korzystne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zdobywa się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy daje się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w zysku kontaktu z wodą.

Para wodna zapewne żyć zarówno kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym dużo silne im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w charakterze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest doskonale dużo wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która przekazywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.