Ochrona srodowiska naturalnego w xxi wieku nowe wyzwania i zagrozenia

https://h-ocream.eu/mk/

Zagadnienia zaufania oraz ochrony książki w przemyśle są głównie powiązane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że cała grupa maszyn, a i urządzeń jest dedykowana do uprawiania praktyk w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która zwraca się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz stylów ochronnych, jakie są oddane do gruntu w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej zasady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była podstawowym skokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat wszyscy musieli przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wbudowana w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są oddane do gruncie w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyźnie i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych oddanych do stosowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na platformie starego podejścia, były uzależnione tylko z urządzeniami elektrycznymi, które potrzebowały wykonać wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu właśnie w części przypadków. W klubu z tym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemało wystarczające do spełnienia wysokiego poziomu ochrony, jaki stanowi proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.