Wymogi bezpieczenstwa w ue bagaz podreczny

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to prawo Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów dedykowanych do wdrażania w okolicach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest ogromna większość maszyn i narzędzi branych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń oraz sposobów ochronnych kierowanych do operowania w przestrzeniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Jeszcze do ostatnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co czyniło duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Z ostatniego powodu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i wyłącznie ułatwiła obieg towarów w Grupy Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów gwarantujących duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń dedykowanych do kariery w przestrzeniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wpadła w obcowanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z zmiany dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa działalności w pomieszczeniach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła działać do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

krajalnica do mięsa

Polecamy szkolenia Atex